Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 2022-06-10
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-10

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:.
• Strona nie posiada opcji zmiany kontrastu, a poszczególne jej elementy nie spełniają wytycznych kontrastu z powodu przestarzałego oprogramowania.
• Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików Word, Excel, PDF nie są w całości dostępne cyfrowo i zostały opublikowane przed dniem 23 września 2019.
• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
• Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
• Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe i ułatwienie dostępności:
Strona internetowa nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Dyrektor Natalia Jastrzębska, adres e-mail dyrektor@gbp.bedzino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu +48 94 31 62 335. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie, 76-037 Będzino 21.
Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu przy drodze krajowej nr 11.
Siedziba Gminnej Gminna Biblioteki Publicznej w Będzinie mieści się na 1 piętrze. Nie ma możliwości obsługi interesanta w biurze. Istnieje możliwość umówienia wizyty na parterze po uprzednim skontaktowaniu się.
Budynek nie jest wyposażony w windę.
W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, przy wejściu głównym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy jednostki po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem +48 94 31 62 335. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.